top of page

האם הנישואין שלכם יכולים להשתקם מרומן?


משך ההרצאה: 60-90 דקות

גילאים: 30+

לא כל הרומנים שמתגלים הורסים את הזוגיות, ויש אפילו קשרים שמתחזקים ומשתפרים אחרי שמתגלה שלאחד מבני הזוג היה קשר מחוץ לנישואין. בהרצאה אני מסווגת רומנים, מנקודת מבטי כמטפלת זוגית, וגם כמגשרת לגירושין, באופן שעוזר לנולהבין מאיזה מהם יש לזוג סיכוי טוב להשתקם, ומאיזה פחות.

בהרצאה נסתכל על רומנים מנקודת המבט של טיפול זוגי ממוקד רגש, ונבחין בין הרומן ה"קלאסי", שמנהלים אנשים שלא מסוגלים לפתח אינטימיות רגשית, לבין רומן מחוץ לנישואין שמנהל אדם שדווקא משתוקק לאינטימיות אבל לא מצליח לפתי אותה עם בן הזוג הרשמי שלו. עיקר ההרצאה יהיה הסוג השלישי של הרומנים, "רומן ההחייאה",ונסתכל עליו כעל הבעת מחאה ברוטליתנגד בן זוג שכבר זמן רב אינו נגיש רגשית.

נקודת מבט חדשה זו שמסתכלת על הרומן כעל נסיוןלקרב את בן הזוג יכולה לחולל מפנה דרמטי בחיי הזוג, ולהעלות אותם על מסלול של החלמה וריפוי.


bottom of page